free bootstrap themes

REI  s.r.o., bezpečnostní agentura

O firmě
line

Společnost REI s.r.o. získala za dobu svého působení na poli komerční bezpečnosti značné zkušenosti, vybudovala rozsáhlé materiální, technické a personální zázemí a poskytuje své služby širokému spektru spokojených zákazníků.
Přes 400 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru s příslušným technickým vybavením zajišťuje ochranu majetku a úklidové práce pro více než 70 stálých zákazníků: státní úřady, peněžní ústavy, pojišťovny, nemocnice, správní budovy, výrobní závody, velkoprodejny, sklady a další objekty. Společnost REI s.r.o. plně přebírá odpovědnost za ochranu majetku svých klientů.

Společnost REI s.r.o. je od počátku svého vzniku v roce 1993 certifikována ve Sdružení civilních bezpečnostních a detektivních služeb, je řádným členem Hospodářské komory ČR, Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR registrované u CoESS v Bruselu a držitelem certifikátu Komory podniků komerční bezpečnosti Česke republiky.

V roce 2001 bylo po detailním prověření společnosti REI s.r.o. vydáno Národním bezpečnostním úřadem ČR potvrzení pořadové číslo 98 ( v souladu s § 62 zákona č. 148/1998 Sb.), které umožňuje společnosti REI s.r.o. seznamovat se s utajovanými skutečnostmi do stupně utajení VYHRAZENÉ. Dále byly v roce 2001 a 2002 provedeny u společnosti REI s.r.o. audity Certifikačním institutem České asociace pojišťoven a následně byl naší společnosti vystaven certifikát CI ČAP, který dokládá plnění organizačních, obchodních a personálních předpokladů, plnění systému výkonu služby a plnění systému školení vlastních zaměstnanců na úrovni standardů požadovaných ČAP. Na začátku roku 2003 byl u naší firmy zaveden a certifikován systém řízení jakosti ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, v roce 2009 systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, v roce 2011 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravi při práci ČSN OHSAS 18001:2008 a systém managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2006. V roce 2016 bylo po detailním prověřění společnosti REI s.r.o. vydáno Národním bezpečnostním úřadem ČR potvrzení pořadové číslo 002235, které umožňuje společnosti REI s.r.o. seznamovat se s utajovanými skutečnostmi do stupně utajení DŮVĚRNÉ. Tato potvrzení jsou současně jedním ze základních dokladů o serióznosti a profesionalitě společnosti REI s.r.o.

Do obchodního rejstříku je společnost zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl c, vložka 18746.

Cílem společnosti je serióznost, vysoká profesionalita poskytovaných služeb v přijatelných cenových relacích a spokojenost zákazníka v oblasti ochrany svého majetku. Společnost REI s.r.o. plně přebírá odpovědnost za ochranu majetku svých klientů. Její management si uvědomuje, že ideálním způsobem zajištění majetku zákazníka je skloubení fyzické ostrahy a technického zabezpečení.

Vedení společnosti REI s.r.o. nabízí dalším potencionálním zákazníkům jistotu v oblasti ochrany vlastního majetku.


Pojištění a smluvní záruky

Seriozní přístup k zákazníkovi je garantován systémem smluvních záruk a pojištění. Společnost REI s.r.o. je pojištěna u pojišťovny KOOPERATIVA, a.s. na odpovědnost za škodu do výše 70.000.000,- Kč a rovněž na převozy finančních prostředků do výše 1.000.000,- Kč. Pojišťovna plní u pojistky „Odpovědnost za škodu“ do výše 10.000.000 i za škodu vzniklou:
a) ztrátou nebo odcizením svěřených klíčů,
b) krádeží, ke které došlo z důvodu nedodržení nebo opomenutí povinností strážní služby dané uzavřenými směrnicemi výkonu strážní služby.

Smlouva o poskytování služeb ostrahy může být uzavřena po dohodě se zákazníkem s dvouměsíční zkušební lhůtou. I po uplynutí zkušební lhůty má zákazník možnost účinně postihovat případné nedostatky až po okamžité odstoupení od smlouvy. V případě vážnějších nedostatků ve výkonu poskytovaných služeb může zákazník uplatnit slevu z ceny služeb a to až do výše 20 % ceny za kalendářní měsíc.

Profesionální připravenost

Prokázaná trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborné vzdělávání zaměstnanců jsou základními předpoklady profesní připravenosti pro výkon strážní služby. Zaměstnanci jsou v potřebném rozsahu vyškoleni v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odborné právní problematiky a zásad řešení konfliktních situací. Důraz je kladen i na fyzickou přípravu a základy sebeobrany. Velká pozornost je ze strany vedení společnosti REI s.r.o. věnována náboru a přípravě nových zaměstnanců. Minimalizace fluktuace a stabilizovaný stav zaměstnanců, které jsou důležitými faktory pro kvalitní výkon ostrahy, jsou prioritní snahou v personální a mzdové politice společnosti REI s.r.o..


Řízení a kontrola

Systém řízení a kontroly zavedený u společnosti REI s.r.o. zabezpečuje denní sledování jakosti výkonů služeb, úzký kontakt se zákazníky a operativní řešení jejich potřeb v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001. K maximálnímu zkvalitnění kontroly ostrahy je používán on-line systém pochůzkové kontroly.

Cenová kalkulace

je stanovována dohodou po bezpečnostní analýze objektu, ohodnocení rizik, rozsahu požadovaných služeb a zařazení zaměstnanců včetně všech příplatků, např. za nasazení služebního psa, za práci ve dnech státem uznaných svátků, za práci v nočních hodinách, za ostrahu se zbraní atd. Cena za hodinu činnosti jednoho zaměstnance je tudíž případ od případu odlišná, zohledňuje se i hledisko, ve kterém regionu republiky je služba realizovaná.


domů